Symbioza między tymi dwoma zagadnieniami wiąże się z dynamiką rozwoju sfery cyfrowej. W chwili obecnej każdy podmiot prywatny czy też publiczny uzależniony jest od wykorzystywania systemów informatycznych dla realizacji zadań własnych lub zleconych.

Unijny ustawodawca – dostrzegając szybki rozwój nowych technologii zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i całego świata – dostrzegł konieczność wzmocnienia sfery ochrony danych osobowych Europejczyków. Ustawodawca miał dodatkowo na względzie horyzontalne spojrzenie na technologie nowego typu, jak systemy sztucznej inteligencji (AI) bazujące na przetwarzaniu dużych zbiorów danych (tzw. Big Data).

Aplikacje i związane z nimi nowe technologie narażone są zarówno na zagrożenia związane z nadużywaniem posiadania zbiorów danych osobowych poprzez brak realizacji zasady minimalizacji, brak podstaw prawnych dla ich przetwarzania czy też właściwej retencji danych, jak i na zagrożenia związane z cyberprzestępczością. Stąd zasadne było utworzenie ram prawnych, które wzmocnią prawa i wolności osób fizycznych, jak i nałożą szereg obowiązków na dysponentów zbiorami danych, aby w sposób adekwatny do celu i zakresu przetwarzania dbali o ich bezpieczeństwo.

RODO jest odpowiedzią na dynamikę rozwoju nowych technologii, bowiem aspektem absolutnie fundamentalnym jest konieczność wdrożenia zarówno przez administratorów, jak i podmioty występujące w roli podmiotu przetwarzającego odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych (art. 32 ust. 1 RODO) zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych.

Z kolei drugim krytycznym obowiązkiem prawnym z punktu widzenia przeciwdziałania cyberzagrożeniom jest szacowanie ryzyka. W odniesieniu do nowych technologii RODO wskazuje w art. 35 ust. 1 konieczność wykonania oceny skutków dla przetwarzania mogącego generować wysoki stopień naruszenia praw osób, których dane dotyczą.

To tylko krótkie wprowadzenie w przedmiot rozważań, które zostaną podjęte na konferencji online ,,Na styku RODO i cyberbezpieczeństwa” – już 24 października. Konkretne i praktyczne wystąpienia wielu ekspertów pozwolą zrozumieć, że RODO i cyberbezpieczeństwo nie mogą bez siebie prawidłowo funkcjonować, aby były skutecznymi mechanizmami wobec współczesnych zagrożeń.

Organizatorem konferencji jest firma DAPR, partnerami wydarzenia są Wolters Kluwer Polska i platforma LEX Hub.
Zapraszamy po więcej szczegółów i do bezpłatnej rejestracji >>