Wystąpienie Bartosza Jóźwiaka, radcy prawnego w Kancelarii KOLEGIAL

Wystąpienie zostało nagrane na  „Po­­znań me­­et(IP)in­­g­s”. Są to spo­­t­ka­­nia pra­k­ty­­ków (a przede wszy­st­kim pa­­sjo­­na­­tów) po­­zna­ń­skie­­go śro­­do­­wi­­ska pra­w­ni­­ków IP. Od­by­wa­ją się raz w mie­sią­cu – w każ­dy, dru­gi czwar­tek mie­sią­ca. 

Pre­­le­­ge­n­ci, biorący udział w wydarzeniu mo­­gą przed­sta­­wiać wy­­bra­­ne za­­ga­d­nie­­nie przez 15 mi­­nut, opo­­wia­­da­­jąc o swo­­ich do­­świa­d­cze­­niach pra­k­ty­cz­nych, a pó­ź­niej na­­stę­­pu­­je dys­­ku­­sja.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu w imieniu organizatorów:

- Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

- oraz po­­zna­ń­skich pra­k­ty­­ków pra­­wa wła­­sno­­­ści in­­te­­le­k­tu­­a­l­nej (w tym ró­w­nież Ka­n­ce­­la­­ria FILIPIAKBABICZ)

Partner wydarzenia: Wolters Kluwer Polska.

Wszelkie py­­ta­­nia i wą­t­pli­­wo­­­ści: a.wi­­li­n­ska­­@fi­­li­­pia­k­ba­­bicz.com